Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Ortofoto České republiky

Digitální zdánlivě bezešvé ortofoto České republiky v barevné škále 8 bitů. Pixel rastrového obrazu Ortofota ČR zobrazuje 0,125 m území ve střední rovině terénu. U Ortofota ČR dochází ke stálému zlepšování polohové přesnosti charakterizované střední polohovou chybou, tato chyba se v letech 2019-2020 pohybovala v hodnotách 0,20 až 0,21 m, v letech 2021-2022 v hodnotách 0,19 až 0,20 m, jak je uvedeno v Technické zprávě k Ortofotu ČR. Ortofoto ČR je distribuováno v grafických rastrových formátech JPG po výdejních jednotkách o velikosti zobrazující 2,5 x 2 km terénu v kladu SM 5.Souborová data jsou poskytována ve formátu JPEG a doplněna o JGW soubory pro souřadnicové systémy S-JTSK, ETRS89-TM33N a ETRS89-TM34N. Pro stažení jsou sobory komprimovány (ZIP).Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Ortofoto České republiky
Alternativní název: Ortofoto ČR
Referenční datum
Referenční datum: 2023-12-31
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_ORTOFOTO
Jedinečný identifikátor: 63410
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Koukalová, Blanka, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 466 023 428
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Digitální zdánlivě bezešvé ortofoto České republiky v barevné škále 8 bitů. Pixel rastrového obrazu Ortofota ČR zobrazuje 0,125 m území ve střední rovině terénu. U Ortofota ČR dochází ke stálému zlepšování polohové přesnosti charakterizované střední polohovou chybou, tato chyba se v letech 2019-2020 pohybovala v hodnotách 0,20 až 0,21 m, v letech 2021-2022 v hodnotách 0,19 až 0,20 m, jak je uvedeno v Technické zprávě k Ortofotu ČR. Ortofoto ČR je distribuováno v grafických rastrových formátech JPG po výdejních jednotkách o velikosti zobrazující 2,5 x 2 km terénu v kladu SM 5.Souborová data jsou poskytována ve formátu JPEG a doplněna o JGW soubory pro souřadnicové systémy S-JTSK, ETRS89-TM33N a ETRS89-TM34N. Pro stažení jsou sobory komprimovány (ZIP).
Účel: Ortofoto ČR je používáno v resortu MZe jako podklad pro vyhodnocení základních produkčních celků v systému LPIS, v resortech ČÚZK a MO slouží mimo jiné jako základní podklad k aktualizaci databází topografických dat a následně státních mapových děl. Ortofoto ČR je poskytováno řadě dalších uživatelů, určeno je především pro organizace a orgány státní správy a územní samosprávy, kde nachází uplatnění v oblasti plánování a přípravy projektů, v ochraně životního prostředí, v krizovém řízení a v mnoha dalších.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Koukalová, Blanka, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 466 023 428
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : ročně
Datum plánované revize zdroje: 2024-12-31
Poznámka k údržbě: Celá datová série je aktualizována ve 2letém cyklu. Ročně je aktualizována přibližně jedna polovina území ČR (od roku 2020 je při aktualizaci zohledňována hranice krajů).
Klíčová slova
Klíčové slovo: Ortofotosnímky
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: letecký měřický snímek
Klíčové slovo: mapa
Klíčové slovo: ortofoto
Klíčové slovo: ortofotomapa
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: barevná ortofotomapa
Klíčové slovo: orthofoto
Klíčové slovo: DLMS
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Podmínky pro přístup a užití: Licence Creative Commons CC BY 4.0
Podmínky pro přístup a užití: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ano
Typ prostorové reprezentace: grid
Prostorové rozlišení
Vzdálenost: 12.5
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: základní mapy, letecké a družicové snímky
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 2022 - 2023
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace: EPSG kód 5514 S-JTSK / Krovak East North je ekvivalentem stávajícího ESRI kódu 102067. Zobrazení zachovává matematickou tzv. „east-north“ orientaci souřadnicových os, kdy osa X směřuje od počátku zobrazení kladně na východ a osa Y kladně na sever. Je proto vhodné pro užití v aplikacích GIS. Zobrazení je vztaženo k nultému poledníku Grenwich ( na rozdíl od EPSG kódu 5221 S-JTSK (Ferro) / Krovak East North, kde je zobrazení vztaženo k nultému poledníku Ferro).
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: ETRS89 / UTM zone 33N (N-E)
Alternativní název: ETRS89-TM33N
Referenční datum
Referenční datum: 2012-11-26
Událost: revize
Další informace: Souřadnicový systém ETRS89/TM33 je stanoven INSPIRE pro zobrazení INSPIRE dat velkých měřítek.
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: ETRS89 / UTM zone 34N (N-E)
Alternativní název: ETRS89-TM34N
Referenční datum
Referenční datum: 2012-11-26
Událost: revize
Další informace: INSPIRE užívá pro souřadnicový systém EPSG 3046 název ETRS89-TM34N.

Distribuce

Distribuční formát
Název: JPEG
Verze: komprese JPEG, kvalita: 85
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 605
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_ORTOFOTO-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_ORTOFOTO-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad ortofoto
Datum a čas měření: 2012-11-05T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Zpráva - Polohová přesnost - Poziční přesnost gridových (mřížových) dat
Název měření: Střední souřadnicová chyba Ortofoto ČR
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_ORTOFOTO-DQ_GriddedDataPositionalAccuracy
Popis měření: Hodnocení úplné střední souřadnicové chyby v rovinatém terénu u produktu Ortofoto ČR.
Datum a čas měření: 2014-01-29T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: m
Hodnota: 0.20
Původ dat
Informace o původu dat: Tvorba ortofot České republiky z původních leteckých měřických snímků. Snímkování vždy ½ poloviny státního území se provádí od roku 2012 digitálně s elektronickým záznamem rastrových obrazů v pásmech ČB-PANCHRO, R, G, B NIR, ze kterých jsou vytvořeny snímky barevné, nebo mohou být vytvořeny i snímky černobílé nebo v nepravých barvách (barevné infračervené).